Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 21 januari, 2021 13:25

Intervjun:

Peter Laurits (VD) – SeaTwirl

Peter Laurits, VD SeaTwirl

 

Ingen har missat att det sker en form av strukturomvandling i energisektorn, med skifte till förnyelsebara källor – Moder Jords sol, vind och vatten! SeaTwirl är ett bolag som är utvecklar flytande vindkraftverk till havs.

I dagens intervju berättar VD Peter Laurits om vilka fördelar som finns med att bygga långt ute på havet och hur de skiljer sig från konkurrenterna. 

 

Berätta om SeaTwirls historia – när och varför grundades bolaget?

Peter Laurits (VD): På en fisketur sommaren 2006 började uppfinnaren Daniel Ehrnberg fundera på hur vatten kan användas som ett lager för en flytande vindturbin. Daniel hade tidigare erfarenhet av att arbeta med vågkraft, så intresset för förnyelsebar energi fanns där, men nu riktades fokus istället mot vind som energikälla. Under kommande år utfördes ett antal mindre tester och prototyper och 2012 grundades SeaTwirl. År 2015 sjösattes Sveriges första flytande vindkraftverk i havet utanför Lysekil, SeaTwirls prototyp S1, ett vindkraftverk på 30 kW.

 

Vad gör SeaTwirls produkter – vilka problem löser dessa?

Peter Laurits (VD):  Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår tid där ett avgörande steg är att få världens energiproduktion fossilfri, inte minst förnybar. Offshore vind-industrin är en av världens snabbast växande sektorer och SeaTwirl är en del av denna. Vi utvecklar ett flytande, vertikalaxlat vindkraftverk som är enkelt och robust och som utan kompromisser designats utifrån havets villkor. Våra vindkraftverk är enklare att bygga, installera och kräver mindre underhåll än traditionella lösningar baserade på horisontalaxlade vindkraftverk. 

Illustration av SeaTwirl S2

 

 

Hur skiljer er lösning sig från era konkurrenter?

Peter Laurits (VD): SeaTwirl konceptet baseras på ett vertikalaxlat verk där vindturbinen roterar oberoende av vindriktning. På ett traditionellt, horisontalaxlat verk måste turbinen riktas för att fånga vinden. SeaTwirls enhet har en undervattenskropp som roterar tillsammans med vindturbinen. Vattnet bär upp hela vikten av konstruktionen, vilket gör att man kan använda en enklare lagerlösning än för vertikalaxlade vindkraftverk på land. Tack vare att rörliga delar och elsystem är placerade under turbinen, nära vattenytan, blir det mer lättillgängligt vilket minskar kostnaderna för service och underhåll. Placeringen av generatorhuset under turbinen bidrar även till en låg tyngdpunkt, vilket gör att flytaren kan göras mindre med bibehållen stabilitet. 

Flytande vindturbiner kan placeras på större djup än konventionella vindkraftverk, vilket ger en rad fördelar jämfört med att placera vindkraftverk på land. Den främsta fördelen är att det blåser starkare och mer stabila vindar samt att vinden är mer ostörd ute till havs. Vindstyrka och energi har ett kubiskt förhållande, om vinden fördubblas ökar energin åtta gånger, vilket gör att man får ut mer energi till havs. Analyser genomförda av Sandia National Laboratories i USA indikerar att de vertikalaxlade flytande vindkraftverken framöver kan komma att uppnå ett 20 procent lägre LCOE (Levelized Cost of Energy) jämfört med horisontalaxlade flytande vindkraftverk.

 

Hur mycket energi utvinns ur era kraftverk?

Peter Laurits (VD): S1 har en nominell effekt på 30 kW vilket motsvarar ungefär tretton hushåll. Från S2 som ska sjösättas under sommaren 2022 kommer vi kunna utvinna 1 MW, vilket motsvarar förbrukningen hos strax under 800 hushåll.

 

 

Hur stora kostnadsbesparingar rör det sig om mot traditionella vindkraftverk? 

Peter Laurits (VD): Analyser genomförda av Sandia National Laboratories i USA indikerar att de vertikalaxlade flytande vindkraftverken framöver kan komma att uppnå ett 20 procent lägre LCOE (Levelized Cost of Energy) jämfört med horisontalaxlade flytande vindkraftverk.

 

 

Hur mycket dyrare är det att bygga långt ute på havet jämfört med på land?

Peter Laurits (VD): När man började bygga bottenfast vindkraft till havs var det mycket dyrare än att bygga landbaserad vindkraft. Men ju mer man bygger ut, desto mer utvecklas teknologi, metoder och infrastruktur, vilket gör att det blir billigare. 

Det är viktigt att komma ihåg att den högre kostnaden för att installera vindkraft till havs till dels vägs upp av den högre kapacitetsfaktorn, dvs. att man får ut mer energi till havs än på land. En annan aspekt är att alla nya tekniker, eller i det här fallet nya, förnyelsebara tekniker, är kostsamma i ett första skede, men att kostnaderna minskar med antal installerade enheter. Detta kan modelleras med hjälp av så kallade ”learning curves”, där vi redan idag ser att kostnaderna för vindkraft till havs minskar drastiskt.

Det finns även många andra, bl.a. miljömässigt fördelaktiga skäl till att bygga vindkraft till havs.

 

Kapacitetsfaktor: Förhållandet mellan faktisk energiproduktion och maximal energiproduktion under en viss, specifik tidsperiod.

 

 

Hur många kraftverk har ni i drift idag, och hur ser er prognos ut på 3-5 års sikt?

Peter Laurits (VD): Just nu har vi S1 i drift, men arbetet pågår med utvecklingen av S2 som ska sjösättas under sommaren 2022. Vår ambition är att sälja våra första enheter av S2 storlek under 2023 och samtidigt ta fram en större enhet, kallad SX för att etablera en mindre flytande vindkraftspark längre fram.

 

 

Berätta om er nyligen genomförda företrädesemission – Vad skall pengarna användas till?

Peter Laurits (VD): Företrädesemissionen tecknades till totalt 243,1 procent och tack vara detta får SeaTwirl cirka 49,8 miljoner kronor före emissionskostnader, vilket vi är mycket glada och stolta över. Dessa pengar är en viktig injektion till bolaget som huvudsakligen ska ägnas åt att fortsätta utveckla S2-projektet.  

 

 

Hur ser ni på det kommande året 2021?

Peter Laurits (VD): Med ett nytt år framför oss ser vi ljust på SeaTwirls framtid. Med en planerad sjösättning av S2 till sommaren 2022 kommer vi under året möta många spännande och viktiga milstolpar. Våra genomförda analyser och simuleringar har givit oss de svaren vi hoppades på så vi går vidare i projektet för S2 enligt liggande plan. Förhoppningsvis innebär även 2021 mer sociala möten med våra medarbetare, aktieägare och intressenter.

Dagens Börs tackar Peter Laurits, VD på SeaTwirl för en mycket intressant intervju och önskar SeaTwirl lycka till i framtiden!

 

SeaTwirl (diagram: Infront)