Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 20 februari, 2024 03:02

Intervjun:

Intervju: V.Garmiani VD Candles Scandinavia


Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia

Detta är en betald artikel i ett samarbete med Candles Scandinavia.

 

Marknaden för ljus fortsätter att öka, och enligt en rapport från European Candle Manufacturers Association har omsättningen på ljus stigit +41 % de senaste två åren, där ökningen för de något dyrare ljusen sannolikt ökat ännu mer!

Detta är mycket goda nyheter för det svenska bolaget Candles Scandinavia som är Skandinaviens största tillverkare av just denna kategori av ljus. Candles Scandinavia erbjuder som bekant 100 % vegetabiliska klimatvänliga doftljus tillverkade av raps (till skillnad från många konkurrenter som tillverkar sin ljus av paraffin, som utvinns ur mindre klimatvänliga petroleum). I dagens intervju kommer Candles Scandinavias VD Viktor Garmiani att berätta om hur allt startade, bolagets renodling och omställningsår samt om den kommande förmågan att producera allt fler ljus – och det till desto högre marginaler!

 

1: Vad sysslar Candles Scandinavia med och varför är era produkter bättre än era konkurrenters?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Jag och min fru Nina grundade Candles Scandinavia 2010 med en vision om att vara med och förändra doftljusindustrin till en mer hållbar sådan. I huvudsak byggde vår vision på att utveckla en metod för att kunna producera miljövänliga doftljus i hög volym på ett kostnadseffektivt sätt.

Resan som började hemma i vårt garage där vi experimenterade med olika miljövänliga vaxtyper, har idag utvecklats till att vi är världsledande inom storskalig och kostnadseffektiv produktion av helt vegetabiliska och naturliga doftljus.

Genom vårt fokus på miljövänlighet och hållbarhet skiljer vi oss från resten av branschen som använder traditionella vaxbaser baserade på paraffin vilket utvinns ur petroleum. Kärnverksamheten som är produktion av doftljus har dessutom nyligen utvidgats till att även omfatta produktion av andra rumsdofter, som doftspray och doftpinnar, vilket breddar vårt erbjudande och möter kundernas behov på ett mer heltäckande sätt.

Genom denna utvidgning av produktutbudet lägger också grunden för vår fortsatta internationella expansion när vi numera kan erbjuda våra kunder ett heltäckande sortiment inom kategorin ”Home Fragrance”.

2: Ge exempel på några av era större kunder!

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Typiskt sett vill de flesta av våra kunder inte att vi namnger dem utan tycker att det är viktigt att hemlighetshålla sina inköpskällor. Några kunder vi tidigare har kommunicerat är H&M, Rituals samt Skandinavisk.

 

3: Vad är status för er uppstart av  ”doftspray”, och hur stor förväntas denna försäljningkategori bli i relation till doftljusen?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Många av våra kunder vill erbjuda ett komplett sortiment av produkter för doftsättning av hemmet. Där i ingår inte bara doftljus utan även doftspray och doftpinnar. Att vi numera kan erbjuda samtliga produkter i kategorin innebär dels att vi får effektivitet i vårt försäljningsarbete genom att samma kund kan köpa fler produkter från oss, dels en ökad omsättning. Vi tror mycket på doftspray som komplement till doftljus och förväntar oss kunna sälja det till flertalet av våra befintliga och nya kunder. Hur stor den andelen blir i relation till doftljus är dock svårt att uttala sig om i dagsläget.

 

4: Har denna nya kategori ”doftspray” fått någon order ännu?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Ja, vi har flera nya kunder som redan nu lagt beställning på doftspray vilket är ett bevis dels på att vi erbjuder en premiumprodukt som möter våra kunders högt ställda krav, dels att det är ett riktigt bra komplement till doftljus.

 

5: Hur ser er försäljning ut geografiskt, i vilka länder har ni försäljning?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Vi har sedan något år tagit steget utanför Norden och arbetar nu i hela Europa med egna lands- och regionsansvariga säljare i Storbritannien, Holland, Belgien, Luxemburg, Norden samt Frankrike. Vårt mål är att inom en 3-årsperiod utöka detta till att ha egen försäljningsrepresentation i minst 15 länder och löpande kundintäkter från minst 20 länder.

 

6: Ni har för några månader sedan presenterat en smalare strategi för bolaget, vad innebär detta?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Verksamhetsåret vi befinner oss i (23/24) är ett strategiskt viktigt omställningsår för oss på Candles Scandinavia. Efter att i flera år haft kraftig tillväxt behövde vi se över våra strategier för att kunna ta bolaget till nästa nivå och därigenom säkerställa framtida tillväxt men på ett än mer lönsamt sätt. Därför fattades ett flertal viktiga beslut vid inledningen av verksamhetsåret som vi nu håller på att implementera:

  • Renodling av verksamheten: Vi har valt att fullt ut fokusera på kärnverksamheten, produktion av helt vegetabiliska doftljus samt andra rumsdofter inom affärsområdet Private Label (försäljning till tredje part som i sin tur säljer till slutkund genom modellen Business-to-Business-to-Consumer). Därmed har de övriga mindre affärsområdena distribution av externa varumärken samt direktförsäljning till konsument genom s.k. Homeparty försäljning helt avvecklats eller håller på att avvecklas och hela bolaget fokuserar nu fullt ut på Private Label försäljning.
  • Investeringar i ökad produktion: För att möta den ökade efterfrågan och höja effektiviteten har vi genomfört stora investeringar i 13 automationsrobotar och ytterligare två kompletta produktionslinor. Fullständig implementation beräknas vara färdig senast midsommar 2024 och innebär en kapacitetshöjning med mer än +500% samt en kraftigt ökad automationsnivå och högre effektivitet.
  • Organisationsförändringar: För att anpassa verksamheten för såväl vår automatiserade produktionsanläggning som vår internationalisering har flertalet organisatoriska anpassningar genomförts. På säljsidan har det tillsatts nya landsansvariga och i produktion har personalstyrkan optimerats till följd av automatiseringen. Sammantaget förväntas optimeringen av personalstyrkan bidra till lägre personalkostnader och därmed högre lönsamhet men också kraftigt ökad konkurrenskraft på den internationella marknaden vi verkar.

 

7: Vilken effekt får denna strategiförändring och fokusering för era intäkter och marginaler?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Det innevarande året 2023/2024 som slutar den 31 april 2024 är som tidigare nämnt ett viktigt omställningsår för Candles Scandinavia där vi avvecklar distributionen av andra företags doftljus (Yankee Candle och Woodwick).

2 av 3 av våra affärsområden kommer därmed försvinna och kvar blir endast vår egentillverkning där vi har en stark efterfrågan och höga marginaler.

Denna omställning innebär också att vi tagit engångskostnader och dessa påverkar både resultatet och marginalerna, men trots detta kommer vi klara av att hålla samma EDBITA-marginal på 2 % över helåret tack vare att bolagets underliggande lönsamhet är så stark.

På grund av denna avveckling kommer dock vår omsättning tillfälligt att sjunka något, men den omsättning som blir kvar kommer ha högre marginaler och redan nästa år (2024/2025) förväntar vi oss att tillväxten återgår till +30 % årligen.

När det gäller utsikterna för marginalerna siktar vi på att nå 15-17 % inom en treårsperiod, och här är det värt att nämna att dessa varierar ganska kraftigt mellan kvartalen på grund av säsongsvariationer och därför tittar vi alltid årsvis när vi hanterar våra marginaler.

 

8: Var och hur skall bolaget växa?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Vårt primära fokus är att växa organiskt i Europa men som tidigare kommunicerats kikar vi även på möjligheten att växa genom förvärv. Doftljusmarknaden är idag väldigt fragmenterad med många små- och medelstora aktörer.

Till skillnad från många andra industrier har konsolideringsaktiviteten näst till varit obefintlig på doftljusmarknaden. Med vår specialkompetens inom högautomatiserad och effektiv produktion av helt naturliga och miljövänlig doftljus ser vi en stor möjlighet för oss att vara just den aktören som konsoliderar och utvecklar marknaden.

 

9: Vilka är era senaste orders?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Den 25 januari 2024 fick vi en viktig order från den stora varuhuskedjan Åhléns och den 9 februari 2024 fick vi en första order på 3 MSEK från en av våra partners som har nära 300 återförsäljare i Holland!

 

10: Hur ser du på de kommande åren för er?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Omställningen av strategin löper på helt enligt plan, statistik från industrin visar på att vi är helt rätt positionerade och att vår marknad växer vilket också bekräftas av de många kunddialoger vi för. Våra strategiska satsningar på automation inom produktion bidrar till både högre effektivitet och ökad konkurrenskraft vilket i sin tur kommer leda till en bättre lönsamhet.

Vår höga aktivitet internationellt innebär att nya länder öppnas upp genom egen personal vilket skapar en bra grund att ta avstamp ifrån. Därtill ska vi även ha egen försäljningsrepresentation i minst 15 länder och löpande kundintäkter från minst 20 länder.

Min förväntansbild är att allt det arbete vi gör just nu under omställningsåret kommer bidra till att vi följer den prognos vi har satt och nå våra mål. Vad vi dock inte tagit höjd för i vår prognos är för det fall vi skulle genomföra något förvärv vilket naturligtvis skulle få en effekt på kommunicerad prognos.

 

11: Ser du några utmaningar framåt?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: När bolaget växer så snabbt som den gör och samtidigt som vi har fokus på lönsamhet finns det ofta risker man bör hålla bevaka. T.ex att fortsatt få rutiner, processer och framförallt företagskulturen att klaffa kan stundtals vara utmanande. Det gäller att ha med alla på tåget, få med nya kollegor in i den kultur vi har skapat och vårt sätt att driva och utveckla bolaget.

I takt med att vi växer ser jag som en av våra största risker att vi tappar vår entreprenöriella själ vilket i mångt och mycket varit motorn i den tillväxtresa vi har och har haft. Därför kommer jag personligen lägga mycket av min tid och energi på just den punkten och arbetar genom bl.a vår kompetenta ledningsgrupp ut till resten av organisationen med att behålla vår entreprenöriella anda i bolaget.

 

12: Varför skall man investera i Candles Scandinavia?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Under detta viktiga omställningsår har vi samtidigt som vi arbetat med att renodla verksamheten, även lyckats etablera oss i flera nya länder resulterande i både kundavtal och pågående förhandlingar!

När vi väl genomfört alla dessa viktiga strategiska förändringar såsom renodlingen mot egentillverkade produkter med höga marginaler, den ökade automatiseringen som möjliggör en produktionsökning med+500 % s amt en bred försäljningsplan för geografisk expansion, då kommer Candles Scandinavia vara redo för att ta steget upp till nästa nivå!

Vill du följa med?

 

Dagens Börs tackar Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia för en mycket intressant intervju och vi önskar honom och Candles Scandinavia all lycka till med framtiden!


Diagram ovan: Candles Scandinavia, dagsdiagram (diagram källa: Infront/ Dagens Börs)