Läser in...

INTERVJUN: Peter Gönczi VD, Spotlight Group

Skrivet av Baback Korpy 
18 februari, 2021 11:58

Peter Gönczi, VD Spotlight Group

 

Generationer efter generationer har vi byggt företag och de flesta entreprenörer har nog en gemensam dröm – att någon gång i sin karriär börsnoteras. För att detta ska vara möjligt krävs naturligtvis ett företag som tillhandahåller detta; Spotlight Group. 

I dagens intervju får vi höra med VD Peter Gönczi om hur en notering faktiskt går till och hur denna process utvecklats sedan slutet av 90-talet. 

 

Berätta om er historia – varför grundades ni?

Peter Gönczi (VD): Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern som består av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Verksamhetsgrenarna har sedan 2015 på olika sätt varit delaktiga i att cirka 13,2 miljarder kronor har tillförts i form av tillväxtkapital till noterade bolag genom fler än 560 transaktioner – av vilka drygt 140 varit noteringar.

 

Vilka olika organ består Spotlight Group av, vad gör dessa och hur tjänar ni pengar?

Peter Gönczi (VD): Spotlight Groups underliggande verksamheter är Spotlight Stock Market, Markets & Corporate Law (MCL) och Sedermera Fondkommission. 

Under slutet av 2020 har arbetet även inletts med två ytterligare verksamheter som båda är planerade att knoppas av från Sedermera Fondkommission – emissionsinstitutet Nordic Issuing och en kommunikationsbyrå med specialistkompetens inom just aktiemarknaden. 

Spotlight Stock Market är en handelsplattform. Intäkterna härifrån genereras främst genom månadsavgifter från noterade bolag tillsammans med handelscourtage. Intäkterna från den legala rådgivaren MCL genereras främst via juridisk rådgivning kopplat till börs- och bolagsrätt. 

Sedermera Fondkommission å sin sida är en finansiell rådgivare som genererar intäkter genom tjänster kopplade till kapitalanskaffning, transaktionsrådgivning och löpande tjänster inom Corporate Finance. 

Nordic Issuings intäkter genereras via hantering av emissionstekniskt arbete.

Bild från SPGR:s notering

 

Vad erbjuder ni bolag som vill bli noterade – både inför notering men även efter att de blivit listade?

Peter Gönczi (VD): Man kan beskriva det som att vi genom Spotlight Group har skapat en infrastruktur inom vilken tillväxtbolag kan växa och ta form. En viktig del i detta är att kontinuerligt sträva efter att skapa sunda förutsättningar att anskaffa kapital från både institutioner, professionella investerare och allmänheten, samtidigt som dessa aktörer erbjuds att ta del av bolagens tillväxtresa. 

Den öppna infrastruktur Spotlight Group byggt upp och kontinuerligt vidareutvecklar innefattar alla nödvändiga pusselbitar och passar perfekt in i hela det ekosystem som under lång tid formats i framförallt Sverige.

Infrastrukturen, som även kan beskrivas som en öppen plattform av börsnära och skalbara verksamheter och tjänster med starka intäkts- och utvecklingssynergier, består som nämnts av Spotlight Stock Market, MCL, Nordic Issuing och Sedermera Fondkommission, tillsammans med ett stort antal ytterligare tjänster som kan gagna hela segmentet (exempelvis andra börser och fondkommissionärer). 

Infrastrukturen möjliggör en betydande intjäningsförmåga, samtidigt som varje verksamhetsgren gör störst nytta för koncernen genom att hela tiden arbeta för att göra det som är bäst för hela segmentet, så att långsiktiga intäktscykler kan prioriteras framför kortsiktiga intäkter. 

Vi har sedan 2015 varit bidragande till fler än 140 noteringar, 560 transaktioner och att mer än 13,2 miljarder SEK tillförts tillväxtbolag. Kapitalet möjliggör innovativa framsteg i form av till exempel utveckling av nya läkemedel, produkter och tjänster. Spotlight Group tillför med andra ord stora mervärden till ett brett spektrum av aktörer samtidigt som koncernen fyller en viktig samhällsfunktion.

 

Hur går en traditionell notering till?

Peter Gönczi (VD): En traditionell noteringsprocess kan förenklat förklaras på så sätt att arbetet inleds med att bolag och finansiell rådgivare finner varandra och hittar en gemensam väg framåt sett till exempelvis hur långt den specifika verksamheten har kommit i sin utveckling, vilket kapitalbehov som föreligger, etc. med slutsatsen att parterna tillsammans tror sig kunna lyckas på ett bra sätt i en IPO-process. Därefter startas en dialog igång med marknadsplatsen, vilken sedan fortgår genom hela processen fram till första dag för handel. 

Ur marknadsplatsens synvinkel tar processen utgångspunkt i en genomlysning av bolaget för att reda ut att bolaget i fråga till exempel är börsfäigt, besitter rätt kompetens för att klara av livet som noterat bolag och tillse att inget förhållande föreligger som gör att aktiemarknadens förtroende riskerar att skadas genom notering av det aktuella bolaget. Självklart består hela noteringsprocessen dessutom av en mängd frågor som utreds och material som upprättas, men enkelt beskrivit ser varje process mer eller mindre ut enligt ovan. 

 

På vilket sätt skiljer sig Spotlight från sina konkurrenter? 

Peter Gönczi (VD): Som nämnts har Spotlight Group över tid formats till en koncern som innefattar hela marknadens infrastruktur. Vi har marknadsplatsen (Spotlight Stock Market), den finansiella rådgivaren (Sedermera Fondkommission), den legala rådgivaren (MCL) och emissionsinstitutet (Nordic Issuing). 

Dessa kompletteras genom välanpassade tjänster och produkter vi ser kan hjälpa samtliga av marknadens aktörer på olika sätt och genom olika cykler av deras livstid. Ovanstående setup skiljer sig enligt vår kännedom markant utifrån andra aktörer, då ingen annan aktör på marknaden har samlat alla delar under samma tak.

 

Hur har IPO-processen utvecklats sedan ni grundades 1997?

Peter Gönczi (VD): Om vi riktar blicken lite mer mot just marknadsplatsen kan man konstatera att väldigt mycket har hänt kopplat till IPO-processen sedan 1997. Självklart sker kontinuerligt arbete på såväl internationell som nationell nivå när det gäller förbättringar av regelverken i syfte att skydda investerarnas intressen. För vår del handlar det om att kontinuerligt arbeta med våra egna regelverk och tydliggöra processerna för att ha rätt balans för de noterade bolagen, bolagen som har för avsikt att noteras och investerarna. 

Kort sagt är marknaden beroende av välfungerande regleringar som gör att investerarnas förtroende för aktiemarknaden upprätthålls och kontinuerligt kan stärkas. Utan välfungerande regelverk är risken stor att förtroendet urholkas, vilket givetvis snabbt kan få stora negativa följder. 

Lite mer detaljerat kan man säga att noteringsprocesserna idag kräver något mer ur en legal synvinkel än under tidigt 2000-tal. Därigenom kan man säga att kraven kontinuerligt har ökat på att bolagen använder sig av duktiga legala och finansiella rådgivare som kan hjälpa till att navigera rätt. 

 

Vad kommer ligga i fokus 2021?

Peter Gönczi (VD): 2021 och framåt är en period då vår ambition är att stärka koncernen ytterligare. Under november 2020 fattade styrelsen beslut om att skapa ytterligare verksamhetsgrenar och dotterbolag inom koncernen. 

De nya verksamheterna kommer att skapas både genom avknoppningar av befintlig verksamhet med syfte att renodla verksamheten, men också genom en breddning med nya verksamheter där partnerskap och förvärv i vissa fall kan bli aktuella.

Bland de saker vi nu arbetar frenetiskt med återfinns till exempel starten av ett kommunikationsbolag sprunget ur Sedermera Fondkommissions verksamhet. Samtidigt undersöks förutsättningarna avseende att starta en fond, starta dotterbolag inom så kallad RegTech och starta verksamhet inom uppdragsanalys. I kombination med detta har vi inlett arbetet med att förändra vår koncernstruktur ur legal synvinkel. Syftet med en sådan förändrad legal struktur är framför allt att renodla koncernen och därigenom tydliggöra de olika delarnas oberoende. 

Rent praktiskt innebär förändringen att verksamhetsgrenarna Spotlight Stock Market, Sedermera Fondkommission och Nordic Issuing på sikt ska bli helägda dotterbolag till Spotlight Group med separata myndighetstillstånd. Sammanfattat tror vi 2021 kommer att bli ett mycket spännande år och vi ser fram emot det arbete som ligger framför oss.

 

Dagens Börs tackar Peter Gönczi, VD på Spotlight Group för en mycket intressant intervju och önskar dem lycka till i framtiden!