Läser in...

Skrivet av Baback Korpy och Per Stolt  • 9 oktober, 2020 08:34

Intervjun:

Anders Segerström (VD) – iZafe

Anders Segerström, VD iZafe

 

Det pågår en kapprustning i förste man till undsättning av läkemedel för det ena och det andra. Mitt i denna storm kan säkerheten av tryggare läkemedelshantering glömmas bort och ett bolag som löser detta är iZafe. 

Med sin läkemedelsrobot Dosell minskar risken för felmedicinering och i dagens intervju får vi höra med bolagets VD, Anders Segerström, vad iZafe gör samt hur Dosell fungerar. 

 

Berätta mer om varför iZafe grundades och hur bolaget har utvecklats med tiden!

Anders Segerström (VD): iZafe grundades med visionen att förbättra människors trygghet och hälsa genom affärsområdena personlig säkerhet/säkerhet på arbetsplatsen och digital läkemedelsdispensering.

Nu är iZafe ett renodlat Life Science bolag som utvecklar och marknadsför medicinska och digitala lösningar för trygg och säker läkemedelshantering i hemmet. Vi vill med hjälp av digitalisering och till exempel larmhantering skapa en trygg, effektiv och smartare hälso- och sjukvård för framförallt äldre som har viljan och förutsättningarna att bo kvar och vårdas hemma. 

 

Berätta om vilka problem era produkter löser!

Anders Segerström (VD): Våra produkter utgör ett helhetskoncept som underlättar patientmedicinering och ger den som behandlas hemma och på äldreboenden bättre förutsättningar till ett fullvärdigt och tryggt liv samtidigt som det innebär att patienten kan bo hemma längre.

Läkemedelsroboten Dosell minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga samt avlastar den offentliga vården och omsorgen. Dessutom samlar Dosell in värdefull information som innebär att behandlande läkare bättre kan anpassa medicinplanering för enskilda individer.

 

Varför är era produkter bättre än vad som finns på marknaden idag?

Anders Segerström (VD): Några av fördelarna med Dosell:

 

 • Dosell är kompatibel med befintliga digitala system och produkter som används i vården idag och i framtiden.
 • Dosell-appen synkroniserar läkemedelsroboten med iZafes molnbaserade SaaS-lösningar.
 • Dosell kan enkelt integreras till andra system för att minimera antal system och appar vårdpersonal behöver använda.
 • Dosell är helt utvecklad av ingenjörer i Sverige avseende digital teknik, design och produktion.
 • Dosell är lätt och smidig att transportera eller bära med sig vid resor.
 • Dosell är användarvänlig både vid användande och installation, och kräver ingen teknisk förkunskap.
 • Dosell klipper upp dospåsen och förbereder medicinen till patienten vilket underlättar för alla men extra viktigt för till exempel äldre och reumatiker.
 • Sist men inte minst – Dosell erbjuder marknadens mest fördelaktiga avtalsvillkor med en rimligare prisnivå som innebär att våra kunder kan förse fler av sina kommuninvånare med Dosell.

 

Förutom funktionalitet och ergonomi som tillgodoser en enkel och säker användning för personer som får eller har en önskan att få sin medicinering via dospåsar har vi särskilt beaktat personer som är synskadade, har nedsatt hörsel, är rörelsehindrade, har skakningar, till exempel Parkinson Sjukdom eller som har svårt att förstå skrivna instruktioner.

 

Berätta om försäljning av Security – varför såldes denna del?

Anders Segerström (VD): iZafes långsiktiga strategi som ledning och styrelse fastställt bygger på att vi skall bli en världsledande aktör inom digitalisering av vården. För att kunna nå våra mål var det uppenbart att vårt fokus behöver vara kommersialiseringen av Dosell och framtida kompletterande teknologier och lösningar. I sken av detta var beslutet att sälja iZafes verksamhet inom personlig säkerhet självklart, då vi genom försäljningen skapar ett renodlat Life Science-företag kring Dosell. Genom avyttringen skapar vi förutsättningar för tillväxt då vi kan fokusera på strategier och genomförande av den version av Dosell som vi nu rullar ut i allt högre takt.

Ett renodlat iZafe positionerar iZafe med ett tydligare erbjudande mot kunder, investerare, partners och personal. Vi ser precis som andra aktörer och debattörer en framtid där läkemedelsrobotars intåg i hemsjukvård förväntas växa kraftigt i närtid och under kommande år. Styrkan med Dosell är att den med automatik har potentialen att vara ett nav för andra sensorer och digitala vårdlösningar i hemmet. Dosell har en öppen arkitektur som lätt integrerar med annan teknologi som genom vår SaaS-lösning erbjuder uppkoppling i realtid mot till exempel vårdgivare.

 

Berätta mer om läkemedelsroboten Dosell. Vad är unikt för denna och vad är nästa steg i utvecklingen?

Anders Segerström (VD): Några viktiga aspekter som utmärker Dosell bland övriga digitala läkemedelsdispensers är följande:

 

 • Dosell maximerar användarvänligheten och minskar komplexiteten genom att minimera antalet knappar och genom att inte ha en display allt för att förenkla användandet framförallt för användare med komplexa behov
 • När Dosell levererar medicinen är påsen uppklippt för att alla brukare enkelt skall kunna ta sina mediciner utan assistans. Vi har särskilt tagit hänsyn till brukare med funktionsnedsättning vilka kan ha svårigheter att klippa eller riva upp den dispenserade dospåsen. Dosell underlättar vardagen för brukare med nedsatt syn som enkelt kan ta medicinen utan att först behöva hitta lämpligt hjälpmedel för att klippa upp påsen.
 • Dosell visar tydligt med ljus när det är dags att ta sin medicin vilket är bra för alla men ett krav om man är döv.
 • Ljudvolymen ställs enkelt in så att personer med nedsatt hörsel även hör meddelandet att nu är det dags att ta medicinen.
 • Designen är liten och lätt, och man kan fästa Dosell på väggen vilket innebär att den enkelt får plats i allas hem. En fördel är också att det går att anpassa höjden för var Dosell nås vilket kan vara viktigt för vissa kategorier av brukare.
 • Dosell är enkel och säker att flytta till andra platser än i hemmet.
 • Dosell är byggd på en öppen arkitektur som innebär att vi kan integrera och samla information från annan välfärdsteknologi och sensor som används inom hemsjukvården.

 

Dosell är designad och konstruerad utifrån strategin att produkten löpande utvecklas och anpassas efter nya förutsättningar och kunders behov. Det är glädjande att konstatera hur enkelt och effektivt vi anpassar Dosell för att tillgodose önskemål och krav vilket vi har sett bevis på från upphandlingen i Norge samt med de piloter vi nu genomför. Vi lär oss ständigt av våra partners och användare och utnyttjar deras kunskap och erfarenheter för att förfina både tjänster och produkten.

Med deras input så har vi identifierat flera spännande utvecklingsprojekt som vi ser kommer ha en viktig del i vår kommande produktstrategi. Bland annat kommer vi lägga till flera möjligheter att välja att få sin dospåse dispenserad på samt att vi anpassar Dosell för den italienska marknaden där den kommer säljas via apotek. 

Ovan: Dosell

 

Hur många kommuner använder sig av Dosell i dagsläget, och hur stor del av intäkterna står Dosell för?

Anders Segerström (VD): Det är viktigt att komma ihåg att läkemedelsroboten är ett nytt digitalt hjälpmedel på samtliga marknader. Vår erfarenhet är att en kommun behöver cirka 2-5 månader med enstaka Doseller för att hitta processer och rutiner för hur man skall implementera och inkludera Dosell i verksamheten. Det som tar mest tid är att få fram vilka brukartyper inom kommunen som Dosell lämpar sig för, var geografiskt det skall användas, hur larm skall hanteras och hur det ska administreras. 

När detta är på plats är det enkelt att snabbt skala upp till många fler Dosell användare. Ett tydligt exempel är en kommun som under cirka 5 månader gick igenom alla faser för att nu vara redo att implementera 50 st i kommunen.

I och med att vi sålt vår verksamhet inom personlig säkerhet som stod för den absoluta majoriteten av intäkter så kommer alla framtida intäkter från och med Q3 2020 genereras av försäljningen av Dosell.

 

Hur ser resursfördelningen ut på era marknader (Sverige, Norge & Finland, Italien)? Kommer ni fokusera på att förstärka positionen i dessa marknader eller kommer man att satsa på expansion i nya? 
Anders Segerström (VD): Vi har partneravtal och inledda pilotprojekt med ledande vårdaktörer som Attendo och Tiohundra i Sverige. I Norge, Finland och Italien har vi kommit olika lång i kommersialiseringen av Dosell där Norge sticker ut med större utrullningar och vunna upphandlingar. Vårt största fokus nu är att säkerställa ett framgångsrikt införande på dessa marknader då efterfrågan på Dosell växer i takt med att kännedomen ökar. Dosell har redan attraherat intressenter från andra länder i Europa och i Asien där vi har intressanta dialoger med potentiella samarbetspartners. 

 

Hur ser utsikterna ut för Healthcare marknaden i Sverige och internationellt?

Anders Segerström (VD): Med en stadigt ökande och åldrande befolkning som lever längre i kombination med mer omfattande medicinering och höga krav på användarvänlig teknik finns en central ambition från samhället och vården att digitalisera vården med lösningar som till exempel Dosell. Överallt diskuteras hur viktig Healthcare-marknaden är och hur betydelsefull den kommer att vara för att klara målen för att leverera kvalitativ god vård. Sverige och Norge två av de länder som ökar investeringar i välfärd för äldre och tillskjuter betydande summor för just äldreomsorgen och läkemedelsrobotar. 

Internationellt ser utvecklingen också mycket positiv ut speciellt då Italien där iZafe som enda partner ingår i ett projekt som skall erbjuda dospåsar och Dosell som en enhet via apotek direkt till konsumentmarknaden. I och med att det finns fler än 8 miljoner italienare som tar fler än 5 mediciner per dag följer vi utvecklingen med spänning.

 

Berätta om det tänkta samarbetet Attendo! Hur ser tidsplanen ut och hur stora order kan detta leda till?

Anders Segerström (VD): Målsättningen med projektet är att ta fram beslutsunderlag för ett potentiellt breddinförande av läkemedelsrobotar i Attendos hemtjänstverksamhet. Pilotprojektet pågår under två månader med läkemedelsrobotar som placeras i kundernas hem. Vi säkerställer så långt det går att Attendo ser de positiva fördelarna av ett införande av Dosell och att Attendo ges möjligheten att förebygga och minimera felmedicinering samtidigt som deras kunder erbjuds en säkrare och tryggare tillvaro i hemmet. 

 

Hur ser tillgång på rörelsekapital ut. Ser ni någon risk för kommande kapitalbehov?

Anders Segerström (VD): Efter försäljningen av verksamheten inom personlig säkerhet har vi stärkt vår finansiella ställning, är skuldfria och har samtidigt likvida medel för en överskådlig tid framåt.

 

Hur ser ni på 2021? 

Anders Segerström (VD): Till följd av Corona har vi sett ett kraftigt ökat intresse från samhället när det gäller införandet av digital teknik inom äldreomsorgen för att öka säkerheten och tryggheten hos de äldre och dess anhöriga i kombination med ambitionen att motverka smittspridning.

Mot bakgrund av affärsläget i Norge, Sverige, Italien och Finland samt med de piloter som genomförs är jag övertygad om att 2021 kommer bli ett händelserikt och starkt år.

Men vår viktigaste målsättning är att skynda på digitaliseringen av läkemedelsdispensering så att vi tillsammans med andra aktörer kan bidra till en bättre och säkrare omvårdnad för våra äldre! 

 

Dagens Börs tackar Anders Segerström (VD) för en intressant intervju & önskar iZafe lycka till i framtiden!

Ovan: iZafe diagram (källa: Infront)